Fiskeregler

FISKEREGLER

Skymt av röding från Mörtsjön

Beslutad på stämman 2018-03-18

Tillåtna antal fiskar och storlek
I alla Gimåns forsar gäller max tre (3) fiskar med minimistorlek 35 cm, per fiskare och dygn. Vid fiske i mindre åar och bäckar tillämpas inga restriktioner gällande antal fiskar eller storlek. För övrigt fiske av ädelfisk gäller max fem (5) fiskar med minimistorlek 30 cm, per fiskare och dygn.

Fiskeförbud
I Gimåns forsar inklusive skyddszoner råder helt fiskeförbud på harr under perioden 15e april till och med 31a maj, och på öring under perioden 1a september till och med 31a oktober. Det råder helt fiskeförbud i Gimåns forsar från isläggning till och med den 31a maj. I vatten där vi planterar ut fisk råder alltid fiskeförbud mellan utplantering och fiskepremiär och det skyltas alltid upp vid aktuellt vatten. Fiskepremiärer annonseras i kommunblad och/eller lokalpress.

Gimåns sel och forsarnas skyddsgränser
I Gimån ingår även mellan forsarna liggande s.k. sel. Vid fiske med nät och utter gäller en skyddsgräns på 300 m uppströms och 300 m nedströms varje fors. För övrigt fiske är skyddsgränsen 100 m uppströms och 100 m nedströms varje fors.
För Gimåns sel i övrigt gäller samma fiskeregler som för vatten där det inte finns ädelfisk.

Begränsningar av fiskeredskap och fiske
I alla strömmande vatten och i alla övriga vatten med naturliga eller inplanterade bestånd av ädelfisk gäller 1 (ett) spö med max 3 krokar (upphängare) per person och fiskekort. Inga andra fiskeredskap är tillåtna. I övriga sjöar, tjärnar och Gimåns sel är det tillåtet med högst 4 nät per fiskekort. Vidare är det i dessa vatten tillåtet att fiska med spö, angeldon, ryssja/mjärde, långrev och utter. Allt fiske i Gimåns sel ska bedrivas med hänsyn tagen till de skyddsgränser som anges ovan om Gimåns sel och forsarnas skyddsgränser.

Flytetyg
Inga flytetyg är tillåtna i något vatten där det finns ädelfisk. Undantaget från detta är Gimåns sel, dock med hänsyn taget till de skyddsgränser uppströms och nedströms varje fors, som anges ovan om Gimåns sel och forsarnas skyddsgränser.

Definitioner
Ädelfisk = naturliga och utsatta bestånd av röding, öring, regnbåge och harr. (Ej sik)
Flytetyg = båt, flytring, kanot, kanadensare samt vad som helst övrigt som innebär att man inte fiskar från land.
Agnad krok = fiskekrok som agnats med vilken som helst form av bete, levande såväl som dött - av biologiskt eller konstgjort material.

EnglishSwedish